Wet zeggenschap zorg: Zorgverleners krijgen meer invloed!

De invloed van verpleegkundigen en verzorgenden op het zorginhoudelijke beleid en de kwaliteit van zorg groeit, maar niet snel genoeg. Om deze invloed te versterken, hebben Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GL) en Hayke Veldman (VVD) een nieuw artikel, artikel 3, aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toegevoegd. Dit artikel legt specifiek de verpleegkundige invloed vast en biedt een wettelijke basis voor de verbetering van de zorgkwaliteit. In dit artikel bespreken we de achtergrond van deze ontwikkeling en de mogelijkheden die worden geboden door de wet zeggenschap zorg.

Doel van het wetsartikel

Het doel van het wetsartikel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de invloed van zorgverleners, met name verpleegkundigen en verzorgenden, op het zorginhoudelijke beleid en het primaire proces van zorgverlening. Door verpleegkundige invloed wettelijk te verankeren, kunnen zorgverleners bijdragen aan het bepalen van wat goede zorg is en hoe deze wordt verleend.

Verbeteren van kwaliteit van zorg

Professionals hebben altijd al een rol gespeeld bij het bepalen van wat goede zorg is. Dit komt onder andere tot uiting in professionele standaarden en richtlijnen. Echter, op instellingsniveau hadden professionals vaak nog geen inspraak. Met het nieuwe wetsartikel wordt beoogd dat zorgverleners invloed hebben op het zorginhoudelijke beleid en het primaire proces van zorgverlening binnen organisaties.

Invloed van zorgverleners op zorginhoudelijk beleid

Binnen de medisch specialistische zorg is de inspraak van artsen op zorginhoudelijk beleid relatief goed geregeld. Elk ziekenhuis heeft een medische staf die de Raad van Bestuur adviseert. Echter, de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden was nog onvoldoende geborgd.

Daarom is het nu tijd om de invloed van zorgverleners wettelijk vast te leggen, met name die van verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk.

Mogelijkheden om meer invloed te krijgen

Om de invloed van zorgverleners op zorginhoudelijk beleid te versterken, biedt de wet zeggenschap zorg verschillende mogelijkheden:

Verpleegkundige Advies Raad/Professionele Advies Raad

Een instelling kan ervoor kiezen om een verpleegkundige of professionele adviesraad in te stellen als gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Deze adviesraad bestaat uit zorgverleners die het bestuur adviseren en meedenken over het te voeren beleid. Hierbij kan ook een verpleegkundig platform worden georganiseerd, dat zich richt op het adviseren over zorginhoudelijk beleid op afdelings- of divisieniveau.

Chief Nursing Officer (CNO)

De aanstelling van een Chief Nursing Officer of verpleegkundig directeur kan de invloed op het zorginhoudelijke beleid versterken. De CNO fungeert als gesprekspartner van de Raad van Bestuur en kan hen wijzen op de gevolgen van beleid voor het primaire zorgproces. Daarnaast kan een CNO binnen de organisatie de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden versterken door hun stem te laten horen en leidinggevenden te laten luisteren.

Chief Nursing Information Officer

Om technologische ontwikkelingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk, kunnen organisaties een Chief Nursing Information Officer aanstellen. Deze verpleegkundige slaat de brug tussen het verpleegkundig domein en IT, zodat technologie daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

In de Raad van Bestuur

Organisaties kunnen ervoor kiezen om een zorgverlener, bijvoorbeeld een verpleegkundige of verzorgende, op te nemen in de Raad van Bestuur. Dit kan een effectieve manier zijn om de invloed van zorgverleners te waarborgen, vooral in organisaties met een homogene beroepsgroep.

Eigenaar van het vak

Het betrekken van zorgverleners bij het beleid is essentieel voor hun professionele ontwikkeling en het leveren van goede zorg. Een governance structuur waarbij beslissingen samen met zorgverleners worden genomen, is cruciaal. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zich ontwikkelen als eigenaar van het vak door medeverantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen en implementeren van protocollen en het verdiepen in de vakinhoud.

Verschil tussen OR, VAR en PAR

Het verschil tussen de Ondernemingsraad (OR), Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en Professionele Adviesraad (PAR) is als volgt:

– De OR richt zich op salaris, werktijden en arbeidsomstandigheden.
– De VAR heeft betrekking op vakinhoudelijke aspecten.
– De PAR is specifiek voor artsen en heeft over het algemeen een goed georganiseerde stem.

Conclusie

Met de toevoeging van artikel 3 aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijke beleid en de kwaliteit van zorg wettelijk verankerd. Verschillende mogelijkheden, zoals de oprichting van adviesraden, de aanstelling van Chief Nursing Officers en de betrokkenheid van zorgverleners in de Raad van Bestuur, bieden kansen om deze invloed te versterken. Door verpleegkundigen en verzorgenden een stem te geven in het beleid, kunnen zij een cruciale rol spelen in het verbeteren van de zorgkwaliteit.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het wetsartikel “Wet zeggenschap zorg”?
Het doel van het wetsartikel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijke beleid en het primaire proces van zorgverlening.

Welke mogelijkheden worden geboden voor meer invloed?
Enkele mogelijkheden zijn het oprichten van een Verpleegkundige Advies Raad/Professionele Advies Raad, de aanstelling van een Chief Nursing Officer, een Chief Nursing Information Officer en het betrekken van zorgverleners in de Raad van Bestuur.

Wat is het verschil tussen OR, VAR en PAR?
De OR richt zich op arbeidsomstandigheden, de VAR op vakinhoudelijke aspecten en de PAR is specifiek voor artsen en heeft een goed georganiseerde stem.

Hoe kunnen verpleegkundigen en verzorgenden eigenaar worden van hun vak?
Door medeverantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen en implementeren van protocollen en door zich te verdiepen in de vakinhoud kunnen verpleegkundigen en verzorgenden eigenaar worden van hun vak.

Wat is het belang van meer invloed op het zorginhoudelijke beleid?
Meer invloed hebben draagt bij aan het bepalen van wat goede zorg is en hoe deze wordt verleend. Het versterkt de betrokkenheid van zorgverleners en draagt bij aan de verbetering van de zorgkwaliteit.